STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
{{$index+(currentPage*pageSize)+1}}